۷ آذر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 422

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 8 آذر ماه 97
برنامه کلاسی روز پنجشنبه 8 آذر ماه 97

گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنجشنبه 08 /09/ 97
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
12- 8 استعداد تحصیلی دکتری استاد مروج - کنسل - -
12- 8 شیمی آلی و عمومی ارشد پاییز دکتر اکبری 302 برگزار - -
12- 8 بیوشیمی دکتری/ بیوشیمی تخصصی دکتر محمدنژاد 401 برگزار - -
12- 8 زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار - -
12- 8 فیزیولوژی ارشد  تابستان استاد عبدی 403 برگزار - دارد
12- 8 سلولی و مولکولی ارشد پاییز دکتر اقدم 501 برگزار - دارد
12- 8 تغذیه ارشد پاییز و دکتری استاد جلالی 503 برگزار - -
12- 8 آسیب و حرکات اصلاحی دکتری دکتر حسینی - اعلام میشود* - -
12- 8 فیزیولوژی و تغذیه ورزشی علوم ارشد پاییز دکتر صالحیان - اعلام میشود* - -
12- 8 کارکاه  MHLE  ( سه روزه) دکتر یعقوبی 601 برگزار - -
12- 8 میکروبیولوژی علوم ارشد پاییز(یک هفته در میان) دکتر ابراهیمی - 15 آذر - -
12- 8 ویروس، قارچ ، ایمنی علوم ارشد پاییز(یک هفته در میان) دکتر ابراهیمی - -* - -
12- 8 درمان شناسی(داروسازی بالینی) دکتری دکتر رحیم زادگان - کنسل - -
16- 12 شیمی دارویی دکتری دکتر وفادار نژاد 401 برگزار - -
16 – 12:30 خون شناسی ارشد پاییز و دکتری دکتر نامجو 301 برگزار - -
16 – 12:30 زبان  ارشد  تابستان دکتر شاهرضا 302 برگزار - -
16 – 12:30 آمار ، سنجش و اندازه گیری علوم( ارشد پاییز) دکتر صالحیان - اعلام میشود* - -
16 – 12:30 زبان ( ارشد پاییز) دکتر یعقوبی 503 برگزار    
17 – 12:30 سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم 402* برگزار    
16 – 12:30 زبان  ارشد پاییز استاد حیدرنیا 501 برگزار    
16 – 12:30 بیوشیمی  ارشد پاییز استاد عسگرخانی 602 برگزار    
16 – 12:30 جنین شناسی( ارشد پاییز) دکتر سلیمی 603 برگزار    
15:30- 13:30 زیست عمومی ( ارشد پاییز)
مجموعه زیست شناسی علوم( ارشد پاییز)
دکتر جنگ خواه
دکترجنگ خواه -دکتر بهروز مند
403 برگزار    
16- 13 باکتری شناسی ( ارشد پاییز) دکتر بلوری 601 برگزار    
18 - 14 کارکاه  MHLE  ( سه روزه) دکتر یعقوبی 503 برگزار    
15:30-17 جنین شناسی جانوری علوم( ارشد پاییز) دکتر جنگ خواه 403 برگزار    
19- 16 آسیب و حرکات اصلاحی علوم( ارشد پاییز) دکتر حسینی - اعلام میشود*    
19- 16 بیوشیمی ورزشی دکتری (یک هفته درمیان) دکتر صالحیان - اعلام میشود*    
19- 16 فیزیولوژی ورزشی دکتری(یک هفته درمیان) دکتر صالحیان - اعلام میشود*    
20 - 16 زبان ارشد  تابستان استاد حیدرنیا 501 برگزار    
20 - 16 خون ارشد  تابستان دکتر نامجو 301 برگزار    
20 - 16 زبان ( ارشد پاییز) دکتر شاهرضا 302 برگزار    
20 - 16 نوروبیولوژی دکتری گروه اساتید - شروع اعلام میشود    
20 - 16 نوروفارماکولوژی دکتری/ فارماکولوژی دکتری دکتر رحیم زادگان - کنسل    
20 - 16 آناتومی تشریح ( ارشد پاییز) دکتر سلیمی 603 برگزار    
20 – 16:30 باکتری ارشد تابستان دکتر بلوری 601 برگزار    
20- 17 انگل شناسی دکتری گروه اساتید - اعلام میشود    
20- 17 فیزیولوژی غدد دکتری(علوم تولید مثل) استاد عبدی - شروع دی ماه    
20- 17 زیست جانوری /جانور شناسی ( ارشد پاییز) دکتر جنگ خواه 403 برگزار    
 
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
  301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند- طبقه 5 واحد 15