۱۳ آذر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 118

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 14 آذر 97
                                                                                                                برنامه کلاسی روز چهارشنبه 14 آذر 97
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی چهارشنبه  14/09/97
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - برگزار 302 دکتر شاهرضا زبان تابستان 16 – 12:30
- دارد برگزار 501 خانم موهبتی رفع اشکال ایمنی 15:30 – 13:30
- - اعلام میشود** - دکتر فراهانی فیزیک عمومی پاییز 17 - 14
- - اعلام میشود** - دکتر رحیم زادگان سم  و دارو شناسی ارشد پاییز 17- 15:30
- - اعلام میشود* - دکتر خسروی سازمان مدیریت بهداشت و درمان پاییز 18 - 16
- دارد برگزار 302 دکتر شاهرضا زبان ( پوشش IQB) 19 - 16
- - برگزار 301 دکتر یعقوبی MHLE دوره سوم 20 - 16
- - اعلام میشود* - دکتر رحیم زادگان سم شناسی دکتری 20 – 17:45
- دارد برگزار 501 دکتر خلیلی ایمنی تابستان 20 - 16
- - برگزار کلاس وب کنفرانس دکتر نامجو ویدئو کنفرانس هماتولوژی 20 - 16
- - اعلام میشود** - دکتر فراهانی فیزیک اتمی و هسته ای پاییز 20- 17
- - اعلام میشود* - گروه اساتید قارچ شناسی دکتری 20- 17
- - اعلام میشود** - گروه اساتید ریاضی عمومی پاییز 20- 17
- - شروع 28 آذر* - استاد شیخی اقتصاد سلامت پاییز 20- 18
 
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2   301- 302
ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5 401 – 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11 501-502-503