۲۲ آبان ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 105

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 23 واحد انقلاب
برنامه کلاسی روز چهارشنبه 23 واحد انقلاب
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - شروع 30آبان - دکتر فراهانی فیزیک اتمی و هسته ای پاییز 12- 9
آزمون - برگزار 302 دکتر شاهرضا زبان تابستان 16 – 11:45
- دارد برگزار 501 خانم موهبتی رفع اشکال ایمنی 16- 14
- - شروع 30آبان - دکتر فراهانی فیزیک عمومی پاییز 17 - 14
- - شروع از آذر - دکتر خسروی سازمان مدیریت بهداشت و درمان پاییز 18 - 16
- - شروع از آذر - دکتر شاهرضا زبان ( پوشش IQB) 19 - 16
- - برگزار 301 دکتر یعقوبی MHLE دوره سوم 20 - 16
- - شروع 30آبان - دکتر رحیم زادگان سم شناسی دکتری 20 - 16
- دارد برگزار 501 دکتر خلیلی ایمنی تابستان 20 - 16
- - برگزار کلاس وب کنفرانس دکتر نامجو ویدئو کنفرانس هماتولوژی 20 - 16
- - اعلام میشود - گروه اساتید قارچ شناسی دکتری 20- 17
- - شروع از آذر - استاد حدادیان ریاضی عمومی پاییز 20- 17
- - شروع از آذر - استاد علیزاده اقتصاد سلامت پاییز 20- 18