۱۲ آذر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 86

برنامه کلاسی سه شنبه 13 آذر 97 - واحد انقلاب
برنامه کلاسی سه شنبه 13 آذر 97 - واحد انقلاب 
 
آزمون جزوه برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
دارد جزوه سلولی برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی تابستان 13 - 9
- - شروع از آذر - استاد عباسی اپیدمیولوژی پاییز (کلیه دروس) 17 - 13
- - برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی پاییز 18- 14
- - برگزار 402 دکتر محمد نژاد بیوشیمی تابستان 20 16:30