۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 185

برنامه کلاسی سه شنبه 21 اسفند 97 / واحد انقلاب
برنامه کلاسی سه شنبه 21 اسفند 97 / واحد انقلاب
آزمون جزوه برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
    برگزار 302 دکتر اقدم مـولکـولی زمستان 13- 9
    برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی پاییز و  زمستان 18- 14
    برگزار 501 استاد صفدریان فوق العاده ایمنی شناسی
وِیژه دانشجویان ارشد پاییز و دکتری
19:30 - 13
    کنسل 403 دکتر شیخعلیشاهی فیزیولوژی غدد دکتری(علوم تولید مثل) 20- 16
    برگزار 402 دکتر ذکری فوق العاده ژنتیک و ژنتیک بیوشیمیایی دکتری 15-19