۲۱ آبان ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 97

برنامه  کلاسی سه شنبه 22 ابان واحد انقلاب
برنامه  کلاسی سه شنبه 22 ابان واحد انقلاب
 
آزمون جزوه برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
- - برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی تابستان 13 - 9
- - شروع از آذر - استاد عباسی اپیدمیولوژی پاییز (کلیه دروس) 17 - 13
- دارد برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی پاییز 18- 14
_ _ برگزار 402 استاد وجگانی کلاس تند خوانی* 15-19
دارد - برگزار 301 دکتر محمد نژاد بیوشیمی تابستان 20 16