۲۶ شهریور ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 127

برنامه کلاسی سه شنبه 27 شهریور واحد انقلاب
برنامه کلاسی سه شنبه 27 شهریور / واحد انقلاب
 
آزمون جزوه برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
- - برگزار 501 دکتر اقدم سلولی و مولکولی تابستان
( ادغام با داوطلبان واحد میرداماد )
9-13
- - برگزار 302 دکتر محمد نژاد بیوشیمی تابستان 14-18
فقط این هفته