۹ آبان ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 317

برنامه کلاسی پنجشنبه 10 آبان 97- (واحد انقلاب)
برنامه کلاسی پنجشنبه 10 آبان 97- (واحد انقلاب)
 
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
12- 8 استعداد تحصیلی دکتری استاد مروج 301 برگزار دارد -
12- 8 شیمی آلی و عمومی ارشد پاییز دکتر اکبری 302 برگزار دارد -
12- 8 بیوشیمی دکتری/ بیوشیمی تخصصی  دکتر محمدنژاد 401 برگزار دارد -
12- 8 زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار کتاب جامع -
12- 8 فیزیولوژی ارشد  تابستان استاد عبدی 403 برگزار دارد -
12- 8 سلولی و مولکولی ارشد پاییز دکتر اقدم 501 برگزار دارد -
12- 8 تغذیه ارشد پاییز و  دکتری استاد جلالی 503 برگزار دارد -
12- 8 آسیب و حرکات اصلاحی دکتری دکتر حسینی - شروع  24 آبان - -
12- 8 نورو آناتومی دکتری دکتر حسینی - شروع  24 آبان - -
12- 8 فیزیولوژی و تغذیه ورزشی علوم ارشد پاییز دکتر صالحیان - شروع  24 آبان - -
12- 8 ویروس، قارچ ، ایمنی علوم ارشد پاییز دکتر ابراهیمی - شروع  24 آبان - -
12- 9 فیزیک اتمی و هسته ای ارشد پاییز دکتر فراهانی - شروع  24 آبان - -
12- 9 سم شناسی و دارو شناسی ارشد پاییز دکتر رحیم زادگان - شروع 24 آبان - -
16 – 12:30 خون شناسی ارشد پاییز و دکتری دکتر نامجو 301 برگزار دارد -
16 – 12:30 زبان  ارشد  تابستان دکتر شاهرضا 302 برگزار کتاب جامع دارد
16 – 12:30 آمار ، سنجش و اندازه گیری علوم( ارشد پاییز) دکتر صالحیان - شروع  24 آبان - -
16 – 12:30 زبان ( ارشد پاییز) دکتر یعقوبی 401 برگزار کتاب نگاهی جامع بر زبان ارشد -
17 – 12:30 سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم 402 برگزار دارد(مولکولی) -
16 – 12:30 زبان  ارشد پاییز استاد حیدرنیا 503 برگزار کتاب LWL -
16 – 12:30 بیوشیمی  ارشد پاییز استاد عسگرخانی - شروع  24 آبان - -
16 – 12:30 جنین شناسی( ارشد پاییز) دکتر سلیمی 501 برگزار - -
16 – 12:30 میکروبیولوژی علوم( ارشد پاییز) دکتر ابراهیمی - شروع  24 آبان - -
16 – 12:30 فیزیک عمومی ( ارشد پاییز) دکتر فراهانی - شروع  24 آبان - -
15:30- 13 زیست عمومی ( ارشد پاییز)
مجموعه زیست شناسی علوم( ارشد پاییز)
دکتر جنگ خوه
دکترجنگ خواه -دکتر بهروز وند
- شروع  24 آبان - -
16- 13 باکتری شناسی ( ارشد پاییز) دکتر بلوری 403 برگزار  کتاب الگوریتم -
16- 13 نوروفارماکولوژی دکتری/ فارماکولوژی دکتری دکتر رحیم زادگان - شروع  24 آبان - -
15:30-17 جنین شناسی جانوری علوم( ارشد پاییز) دکتر جنگ خواه - شروع  24 آبان - -
19- 16 آسیب و حرکات اصلاحی علوم( ارشد پاییز) دکتر حسینی - شروع از آذر - -
19- 16 بیوشیمی ورزشی دکتری (یک هفته درمیان) دکتر صالحیان - شروع  24 آبان - -
19- 16 فیزیولوژی ورزشی دکتری(یک هفته درمیان) دکتر صالحیان - شروع  24 آبان - -
20 - 16 زبان ارشد  تابستان استاد حیدرنیا 503 برگزار - -
20 - 16 خون ارشد  تابستان دکتر نامجو 301 برگزار دارد دارد
20 - 16 درمان شناسی(داروسازی بالینی) دکتری دکتر رحیم زادگان - شروع  24 آبان - -
20 - 16 نوروبیولوژی دکتری دکتر رستمی - شروع  24 آبان - -
20 - 16 زبان ( ارشد پاییز) دکتر شاهرضا 302 برگزار کتاب جامع -
20 - 16 شیمی دارویی دکتری دکتر وفادار نژاد 403 برگزار - -
20 - 16 آناتومی تشریح ( ارشد پاییز) دکتر سلیمی 501 برگزار - -
20 – 16:30 باکتری ارشد تابستان دکتر بلوری 401 برگزار - -
20- 17 انگل شناسی دکتری گروه اساتید - شروع  24 آبان - -
20- 17 فیزیولوژی غدد دکتری
(علوم تولید مثل)
استاد عبدی - شروع  24 آبان - -
20- 17 زیست جانوری /جانور شناسی
( ارشد پاییز)

زیست جانوری /جانورشناسی علوم( ارشد پاییز)
دکتر جنگ خواه - شروع  24 آبان - -