۲۹ آبان ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 548

برنامه کلاسی چهارشنبه 30 آبان 97
برنامه کلاسی چهارشنبه 30 آبان 97
 
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - برگزار 302 دکتر شاهرضا زبان تابستان 16 – 12:30
- - برگزار 301 دکتر فراهانی فیزیک عمومی پاییز 17 - 14
- - اعلام میشود - دکتر رحیم زادگان سم  و دارو شناسی ارشد پاییز 17- 15:30
- - شروع از آذر - دکتر خسروی سازمان مدیریت بهداشت و درمان پاییز 18 - 16
- - شروع از آذر - دکتر شاهرضا زبان ( پوشش IQB) 19 - 16
- - برگزار 302 دکتر یعقوبی MHLE دوره سوم 20 - 16
- - برگزار 403 دکتر رحیم زادگان سم شناسی دکتری 20 – 17:45
- دارد برگزار 501 دکتر خلیلی ایمنی تابستان 20 - 16
- - برگزار کلاس وب کنفرانس دکتر نامجو ویدئو کنفرانس هماتولوژی 20 - 16
- - برگزار 301 دکتر فراهانی فیزیک اتمی و هسته ای پاییز 20- 17
- - اعلام میشود - گروه اساتید قارچ شناسی دکتری 20- 17
- - شروع از آذر - استاد حدادیان ریاضی عمومی پاییز 20- 17
- - برگزار 401 آقای بخششی --- 19:30 - 18
- - شروع از آذر - استاد علیزاده اقتصاد سلامت پاییز 20- 18