۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 462

تاریخ جدید کنکور کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم در سال 98

تاریخ جدید کنکور کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم در سال 98
 

کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

تاریخ برگزاری آزمون: 27 و 28 تیرماه 98

دکتری وزارت بهداشت

تاریخ برگزاری آزمون: 30 و 31 خردادماه 98

کارشناسی ارشد وزارت علوم

تاریخ برگزاری آزمون: 23 و 24 خردادماه 98