۹ آبان ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 1375

تاریخ شروع کلاس های ترم پاییز 98- 97
 

 صفحه 1

نام درس

نام استاد

روز

ساعت

تاریخ برگزاری

محل برگزاری کلاس

بیوشیمی ( ارشد پاییز)

دکتر محمدنژاد

شنبه

16 الی 20

5 آبان

302

ویروس شناسی ( ارشد پاییز)

دکتر یزدانی

16 الی 20

26 آبان

-

کلیات بهداشت( ارشد پاییز)

دکتر خسروی

یکشنبه

16 الی 18

شروع از آذر

-

اقتصاد خرد و کلان( ارشد پاییز)

استاد علیزاده

16 الی 19

شروع از آذر

-

اصول و مبانی سازمان و مدیریت( ارشد پاییز)

دکتر خسروی

20- 18

شروع از آذر

-

باکتری شناسی ( ارشد پاییز)

دکتر بلوری

دوشنبه

13 الی 16

7 آبان

301

رشته اپیدمیولوژی کلیه دروس( ارشد پاییز)

دکتر عباسی

16 الی 19

شروع از آذر

-

ایمنی ( ارشد پاییز)

استاد صفدریان

16 الی 20

7 آبان

301

بیوشیمی ( ارشد پاییز)

دکتر محمدنژاد

16 الی 20

7 آآبان

302

سلولی و مولکولی ( ارشد پاییز)

دکتر اقدم

سه شنبه

14 الی 18

15 آبان

-

رشته اپیدمیولوژی کلیه دروس( ارشد پاییز)

دکتر عباسی

16 الی 19

شروع از آذر

-

سازمان مدیریت بهداشت و درمان ( ارشد پاییز)

دکتر  خسروی

چهارشنبه

16 الی 18

شروع از آذر

-

زبان  پوشش  IQB( ارشد پاییز)

دکتر شاهرضا

16 الی 19

شروع از آذر

-

ریاضی عمومی ( ارشد پاییز)

استاد حدادیان

17 الی 20

شروع از آذر

-

اقتصاد سلامت( ارشد پاییز)

استاد علیزاده

18 الی 20

شروع از آذر

-

سلولی و مولکولی ( ارشد پاییز)

دکتر اقدم

پنجشنبه

8 الی 12

10 آبان

501

تغذیه ( ارشد پاییز)

استاد جلالی

8 الی 12

10 آبان

503

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی علوم( ارشد پاییز)

دکتر صالحیان

8 الی 12

شروع از آذر

-

شیمی آلی و عمومی( ارشد پاییز)

دکتر اکبری

8 الی 12

10 آبان

302

زبان ( ارشد پاییز)

دکتر شاهرضا

8 الی 12

10 آبان

402

ویروس ، قارچ و ایمنی علوم( ارشد پاییز)

دکتر ابراهیمی

8 الی 12

24 آبان

-

فیزیک اتمی و هسته ای ( ارشد پاییز)

دکتر فراهانی

9 الی 12

24 آبان

-

سم شناسی و دارو شناسی( ارشد پاییز)

دکتر رحیم زادگان

9 الی 12

24 آبان

-

خون شناسی ( ارشد پاییز)

دکتر نامجو

12:30 الی 16

10 آبان

-

آمار ، سنجش و اندازه گیری علوم( ارشد پاییز)

دکتر صالحیان

12:30 الی 16

شروع از آذر

-

زبان ( ارشد پاییز)

استاد حیدرنیا

12:30 الی 16

10 آبان

503

بیوشیمی ( ارشد پاییز)

استاد عسگرخانی

12:30 الی 16

24 آبان

-

جنین شناسی( ارشد پاییز)

دکتر سلیمی

12:30 الی 16

10 آبان

501

میکروبیولوژی علوم( ارشد پاییز)

دکتر ابراهیمی

12:30 الی 16

24 آبان

-

فیزیک عمومی ( ارشد پاییز)

دکتر فراهانی

12:30 الی 16

24 آبان

-

 صفحه 2

نام درس

نام استاد

روز

ساعت

تاریخ برگزاری

محل برگزاری کلاس

زبان ( ارشد پاییز)

دکتر یعقوبی

پنجشنبه

12:30 الی 16

10 آبان

401

زیست عمومی ( ارشد پاییز)

دکترجنگ خواه

13 الی 15:30

24 آبان

-

مجموعه زیست شناسی علوم( ارشد پاییز)

دکتر جنگ خواه /دکتر بهروز مند

13 الی 15:30

24 آبان

-

باکتری شناسی ( ارشد پاییز)

دکتر بلوری

13 الی 16

10 آبان

403

جنین شناسی جانوری علوم( ارشد پاییز)

دکترجنگ خواه

15:30 الی 17

24 آبان

-

آسیب و حرکات اصلاحی علوم( ارشد پاییز)

دکتر حسینی

16 الی 19

شروع از آذر

-

زبان ( ارشد پاییز)

دکتر شاهرضا

16 الی 20

10 آبان

402

آناتومی تشریح ( ارشد پاییز)

دکتر سلیمی

16 الی 20

10 آبان

501

زیست جانوری /جانور شناسی ( ارشد پاییز)

دکتر جنگ خواه

17 الی 20

24 آبان

-

زیست جانوری /جانورشناسی علوم( ارشد پاییز)

دکتر جنگ خواه

17 الی 20

24 آبان

-

بیوشیمی ( ارشد پاییز)

دکتر محمدنژاد

جمعه

8 الی 12

11 آبان

501

بافت شناسی ( ارشد پاییز)

دکتر صدر آبادی

8 الی 12

11 آبان

401

زبان ( ارشد پاییز)

دکتر یعقوبی

8 الی 12

25 آبان

-

زبان تخصصی زیست علوم و آزاد( ارشد پاییز)

دکتر جلیلی

8 الی 12

25 آبان

-

پرستاری داخلی و جراحی ( ارشد پاییز)

استاد حیدری

8 الی 14

2 آذر

-

زبان ( ارشد پاییز)

دکتر شاهرضا

12:30 الی 16

11 آبان

403

مقدمه ای بر نانو تکنولوژی( ارشد پاییز)

دکتر سردار آبادی

12:30 الی 16

شروع از آذر

-

ایمنی ( ارشد پاییز)

دکتر خلیلی

12:30 الی 16

11 آبان

501

ژنتیک پایه و پزشکی ( ارشد پاییز)

دکتر اکبری

12:30 الی 16

11 آبان

402

ژنتیک مولکولی علوم( ارشد پاییز)

دکتر اکبری

12:30 الی 16

11 آبان

402

فیزیولوژی ( ارشد پاییز)

استاد عبدی

14 الی 18

11 آبان

503

بیوفیزیک ( ارشد پاییز)

استاد پوردکان

16 الی 19

شروع آذر

-

قارچ شناسی/ انگل شناسی( ارشد پاییز)

گروه اساتید

16 الی 20

25 آبان

-