۹ مرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 74

 زمان برگزاری آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی اعلام شد

ضوابط و شرایط آزمون پایانی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی اعلام شد و بر این اساس، این آزمون در شهریورماه برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، آزمون پایان دوره تکمیلی تخصص  علوم آزمایشگاهی به دو صورت کتبی و عملی برگزار می‌شود. آزمون پایانی دوره ماهیت رقابتی ندارد و نمره منفی نیز برای آن لحاظ نمی‌شود. 

شرط شرکت در آزمون اعم از کتبی و عملی اتمام بخشهای آموزشی با تایید دانشگاه مربوطه است. همچنین تعداد سئوالات آزمون کتبی ۱۲۰ سئوال است که به صورت الکترونیک در روز پنجشنبه ۶ شهریور ۹۹ در مرکز سنجش آموزش پزشکی در تهران برگزار می‌شود. سؤوالات آزمون کتبی جنبه پاراکلینیکی دارد.

شرط شرکت در آزمون عملی، قبولی داوطلب در آزمون کتبی است. تاریخ و دانشگاه محل آزمون در اطلاعیه های بعدی اعلام می‌شود.

حدنصاب قبولی برای هر یک از آزمونهای کتبی و عملی ۶۳ درصد نمره تراز شده هر آزمون است. هر داوطلب حداکثر ۳ بار می‌تواند در هر یک از آزمونهای کتبی و عملی شرکت کند.

به گزارش مفدا، محتوای آزمون شامل همه بخش‌های آموزشی مندرج در برنامه آموزشی دوره تکمیلی (تمام مواد درسی دوره) است. مواد امتحانی و تعداد سئوالات آزمون کتبی و همچنین درصد یا ضریب تاثیر هر یک از مواد امتحانی در آزمون عملی بر اساس اهمیت و طول دوره خواهد بود.