۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 40

صدور مجوز پذیرش رشته بھداشت محیط- بهداشت پرتوھا
با توجه به اعلام مراجع ذیربط، پذیرش رشــــته بھداشــــت محیط – بھداشــــت پرتوھا از مجموعه امتحانی بھداشت محیط بلامانع بوده و پذیرش برای دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام خواھد شد.

http://sanjeshp.ir/PDF.aspx?newsid=61316&type=application/pdf