۱۱ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 19370

مشاوره رايگان انتخاب دانشگاه براي داوطلبان كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

 

تکمیل فرم انتخاب رشته رایگان توسط گروه مشاورین

 

 

در لیست زیر دانشگاه های پذیرنده تعدادی از رشته های پرطرفدار را بر اساس رنکینگ دانشگاه و نظر اساتید مجموعه مشاهده میکنید:(این لیست سال گذشته آماده شده است و تعدادی از دانشگاه های جدید به لیست وزارت بهداشت افزوده شده اند به این دلیل ورژن جدید این فرم تا فردا روی سایت قرار خواهد گرفت)

نام رشته

الویت
1

الویت
2

الویت
3

الویت
4

الویت
5

الویت
6

الویت
7

الویت
8

الویت
9

الویت
10

اولیت
11

الویت
12

الویت
13

الویت
14

الویت
15

الویت
16

الویت
17

الویت
18

بیوتکنولوژی پزشکی

انتقال خون

تبریز

اصفهان

شیراز

قزوین

زنجان

گلستان

اراک

همدان

گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

ژنتیک انسانی

تهران

علوم بهزیستی

شهید بهشتی

اصفهان

مشهد

تبریز

شیراز مشترک با شهید بهشتی

بابل مشترک با تهران

گلستان مشترک با تهران

شهر کرد مشترک با تهران

زنجان

یزد

بندرعباس مشترک با یزد

 

 

 

 

 

ایمنی شناسی

تهران و تربیت مدرس

ایران

بهشتی

شاهد

اصفهان

شیراز

کرمانشاه

تبریز

مشهد

اهواز

کرمان

سمنان

رفسنجان

شهرکرد

مازندران

یزد

کردستان

 

قارچ شناسی

تهران و مدرس

ایران

بهشتی

اصفهان

شیراز

مشهد

کرمان

مازندران

اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویروس شناسی

تهران (بهداشت)

ایران

رازی

تربیت مدرس

اهواز

شیراز

گلستان

مشهد

کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انگل شناسی

تهران (بهداشت)

شیراز

شهید بهشتی

ایران

اصفهان

تربیت مدرس

اهواز

کرمان

زنجان

مازندران

قزوین مشترک با زنجان

مازندران

مشهد

تبریز

شهر کرد

کاشان

ارومیه

و ...

تغذیه

تهران

بهشتی

ایران

تبریز

اصفهان

ارومیه

شیراز

اهواز

مشهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم بهداشتی در تغذیه

تهران

تبریز

اصفهان

شیراز

قزوین

یزد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هماتولوژی

مدرس/ تهران

بهشتی

ایران

انتقال خون

تبریز

مشهد

اهواز

کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فیزیولوژی

تهران

شهید بهشتی

تربیت مدرس

ایران

شیراز

سمنان

کرمان

تبریز

اهواز

ارومیه

اصفهان

کاشان

مشهد

گیلان

همدان

یزد

اراک

و ...

مامایی

تهران

شهید بهشتی

ایران

تربیت مدرس

اصفهان

شیراز

مشهد

تبریز

اهواز

گیلان

 

 

 

 

 

 

 

 

میکروب شناسی

تهران

ایران

بهشتی

مدرس

پاستور

رازی

تبریز

اصفهان

شیراز

اهواز

مشهد

قزوین

زنجان

اراک

همدان

شهرکرد

کرمانشاه

و ...

بیوشیمی بالینی

تهران

مدرس

ایران

بهشتی

اصفهان

تبریز

شیراز

همدان

یزد

کرمان

کرمانشاه

مشهد

اهواز

زنجان

گلستان

مازندران

بابل

و ...

پرستاری

ایران

شهید بهشتی

اصفهان

شیراز

مشهد

علوم بهزیستی

تبریز

ارومیه

کرمان

گیلان

همدان

یاسوج

کاشان

اهواز

بوشهر

سبزوار

بیرجند

گناباد

پرستاری و مراقبتهای ویژه

ایران

شهید بهشتی

اصفهان

شیراز

شاهد

شهید رجایی

مشهد

کرمان

مازندران

سمنان

قزوین

اراک

گیلان

کرمانشاه

ارومیه

زنجان

لرستان

و ...

پرستاری و مراقبتهای ویژه نوزادان

تهران

ایران

شهید بهشتی

اصفهان

شیراز

مشهد

تبریز

کرمان

بابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرستاری سالمندان

تهران

ایران

اصفهان

شیراز

علوم بهزیستی

کاشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی

تهران

ایران

شیراز

اصفهان

تبریز

قزوین

شهید بهشتی

کرمان

مشهد

یزد

اهواز