۳ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 228

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی (آناتومی)
عنوان رشته: 
کارشناسی ارشد علوم تشریح (آناتومی) Master of Anatomy
معرفی رشته:  
رشته علوم تشريحي يکي از مهمترين رشته هاي علوم پايه پزشکي است که به مطالعه وتحقيق در ساختمان بدن انسان در سه زير مجموعه به شرح ذيل مي پردازد:
کالبدشناسي (Macroscopic Anatomy/Gross Anatomy )
بافت شناسي (Microscopic Anatomy/Histology )
جنين شناسي (Developmental Anatomy/Embryology ) 
رشته کالبد شناسي يکي از قديمي ترين رشته هاي علوم پايه پزشکي است که در آن مطالعه ساختار بدن انسان صورت   مي گيرد و تشريح جسد به عنوان بخش مهمي از آموزش پزشکي مطرح مي باشد.با پيدايش وبکارگيري ابزارهايي نظير ميکروسکوپ نوري وبدنبال آن ميکروسکوپ الکتروني و تکنيک هاي پيشرفته اي نظير هيستوشيمي  ، سيتوشيمي  ، اتوراديوگرافي  ، کشت سلولي و مهندسی بافت امکان مطالعه ساختار وفراساختار فراهم گرديده و دامنه علم تشريح به بافت شناسي  و زيست شناسي سلولي وملكولي گسترش يافته است. با استفاده از ابزارها و روشهاي مذکور زمينه هاي مطالعه رشد وتکامل در گونه ها فراهم گرديده که سبب گسترش بيشتر اين شاخه علمي به زير شاخه ی جنین شناسي  و تشريح مقايسه اي و آناتومي كاربردي و  آناتومي باليني شده است .
رشته علوم تشريحي قديمي ترين شاخه علوم پايه پزشكي است بطوريكه ساير شاخه‌هاي علوم پايه پزشكي از آن به تدريج نشأت گرفته است و در دو ده اخير با ظهور علم آموزش پزشكي اين رشته دچار تحول چشمگيري شده است. بطوريكه ازيک طرف شاخه كالبد شناسي اين رشته بنابر اصول آموزش پزشكي (Medical Education) از صورت تشريحي محض خارج و بصورت كاربردي و باليني و عملي (Functional) تغيير يافته است و از طرف ديگر دروس بيولوژي سلولي و تكنيك‌هايي از قبيل میکروسکوپ الکترونی ، كشت سلولي، مورفومتري و هيستوشيمي به اين علم اضافه شد و پهنه اين علم را گسترش داده است.
هدف و رسالت رشته:
دانشجویان در این رشته با استفاده از ابزارها و روشهاي مذکور به زمينه هاي مطالعه رشد وتکامل در گونه ها می پردازند .
زمینه های فعالیت در بازار کار:
الف) آموزشی: 
طراحی و تدوین و اجرای برنامه­های آموزشی مرتبط برای دانشجویان در دانشگاه­ها در صورتیکه فرد عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.
تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی در دبیرستان ها و دانشگاه ها
ب) پژوهشی:
- مشارکت در پروژه­های دانشگاهی، بین دانشگاهی و ملی در صورت نیاز
ج) خدماتی:
 همکاری در پزشکی قانونی
معرفی دروس امتحانی:
تشریح عمومی (آناتومی)               ضریب 4
بافت شناسی                              ضریب 3
جنین شناسی                              ضریب 3
زیست شناسی سلولی مولکولی         ضریب 2
زبان                                       ضریب 3
عنوان رشته هایی که میتوانند در کنکور این رشته شرکت کنند:
كارشـناسـی علوم تشـریحی؛ بافت شـناسـی؛ زیسـت شـناسـی (كلیه گرایشـھا)؛ فیزیوتراپی؛ اعضـــای مصـــنوعی و وســـایل کمکی؛ ارتوپدی فنی؛ كــاردرمــانی؛ گفتــاردرمــانی؛ تکنولوژی پرتودرمانی؛ تکنولوژی پرتوشــناســی؛ رادیولوژی؛ شـنوایی شـناسـی؛ پرسـتاری؛ مامایی؛ بینایی سنجی ؛ ھو شبری؛ تکنولوژی اتاق عمل؛ علوم آزمایشــگاھی، علوم تغذیه؛ بھداشــت عمومی؛ فوریتھای پزشکی؛ مھندسی پزشکی؛ باستان شــناســی، تربیت بدنی و علوم ورزشــی (کلیه گرایشھا)
آینده تحصیلی:
این رشته در 2 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در ایران پذیرش دارد.
فارغ التحصیلان این رشته می توانند در رشته های زیر برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری اقدام نمایند:
وزارت علوم: دکترای زیست شناسی (کلیه گرایش ها)،
وزارت بهداشت: دکترای رشته های بیولوژی تولید مثل، علوم تشریحی، علوم سلولی کاربردی، فیزیولوژی ورزشی، مهندسی بافت، انفورماتیک پزشکی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت در بلایا و فوریتها (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، سلامت و رفاه اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، اپیدمیولوژی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی)، مددکاری اجتماعی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری)، گفتار درمانی (مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی)