۶ مهر ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 57

 مهلت مجدد انتخاب رشته آزمون ارشد وزارت بهداشت ۹۹ آغاز شد
فرصت مجدد انتخاب رشته محل برای داوطلبان مجاز آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۹۹ آغاز شد و
داوطلبان تا عصر فردا ۷ مهر فرصت دارند فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کنند.