۷ تیر ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 49

مھلت جدیدی برای ثبت نام، تصحیح و ویرایش اطلاعات کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

با توجه به درخواست مکرر داوطلبان، مھلت جدیدی برای ثبت نام، تصحیح و ویرایش اطلاعات از تاریخ ٧/٤/٩٩ لغایت ٨/٤/٩٩ در نظر گرفته شده است. لذا افراد میتوانند در این تاریخ نسبت به ثبت نام یا ویرایش اقدام کنند.