۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 283

نتیجه آزمون13 کلاسی سلولی و مولکولی کد سه شنبه
1 مینا شهابی 45% 40%   29%       66% 30%        
2 فاطمه نیکو گفتار  55% 55% 18% 32%       57% 55% 17% 32%    
3 زینب دیلمیان 30%   13%         17%     6%   13%
4 نجمه جاودان 65% 63% 11%                    
5 صبا کریمی  55% 54% 17%         21% 59% 32%      
6 نیلوفر حسن زاده اصل 3% 26%   15%                  
7 فاطمه پیرهادی 31% 43%                      
8 نازنین دارابی 68% 74% 29% 57%       70%   51%      
9 عارفه سعیدنژاد 32%                        
10 معصومه عبدی 11% 17%           15%          
11 زهره شالباف 27% 43% 2% 4%                  
12 شیرین احدزاده 55% 56%               45%      
13 مرجان عبیری 74% 49%             66% 58%      
14 غزال نوذری 22% 43% 9%                    
15 پریسا حق پور 24% 27%                      
16 فاطمه شاکری 48% 51%           19%          
17 مهسا میر الماسی 83% 74% 9% 64%       70% 55% 58% 53%    
18 فاطمه هاشمی 41% 19% 2% 7%                  
19 غزاله ستان وند 52% 44%   24%       34% 4% 25%      
20 ملک سیما اعیادی 74% 68% 17%             50% 48%    
21 سارا اورنگ 68% 47%   31%       42%     33%    
22 فائزه قربانزاده 41% 49% 30%         53%          
23 مهرنوش کوهسار 75% 47% 12%         54%   26% 25%    
24 ثمین محسنیان 65% 72% 19% 61%       69% 51% 63% 53%   50%
25 بهاره صفوی 61% 74% 14% 57%       66%   48%     10%
26 مهرناز بحرینی 70% 65% 20% 62%       69% 60% 56% 49%    
27 انسیه گونی چی 67% 66% 16% 37%       69%     46%    
28 مریم اخوان 87% 48% 18%                    
29 محیا وفائی 33% 28%                      
30 رضوانه مردانی 88% 88% 29% 79%       70% 95% 73% 74%    
31 نفیسه گل شادی 71% 68%                      
32 سیده فاطمه نوربخش -7% 5% 3% -4%                  
33 نسترن انوری 42% 1% 5% 33%       41% 22%        
34 شیوا اله دادی 73% 67% 15% 55%       31%   54%      
35 سارا موسوی 20% 35% 12%         51% 52% 51% 39%   35%
36 مریم رونقی 44% 11%   10%                  
37 الهام قوجائی 2% 20%   9%       17% 13% 9%      
38 سپیده کریمی 50% 49%                      
39 نرگس مسافری 47%             31%          
40 بهارپروهان 65% 85% 13% 52%       13%          
41 کتایون ملت دوست 39% 47%                      
42 سحر اصغری 50% 39%                      
43 فرناز مزینی 51% 47% 16% 27%       48% 46% 65% 28%   31%
44 اعظم یوسفیان 42%                        
45 سمیرا مرادی 23%                        
46 تارا عالی داعی 53% 44%           16%          
47 علیرضا قاسم پور 73% 71% 15% 65%         45% 31% 38%   40%
48 احمد یوسف زاده 9% 4%                      
49 سیده زهرا موسوی 60%   19% 52%                  
50 محمد احمدی 28% 30%                      
51 سروین رجب لو 58% 47% 24% 39%         69% 42%   63%  
52 حمیده رحیمی   40%                      
53 فاطمه رحیمی   45% 17% 25%       37%   13%      
54 هانیه عابدی فر   49% 10%         29% 23%   25%    
55 مهسا محمدی   19%                      
56 سمانه شریفی    22%                      
57 مهسا بهرامی مقدم   29%                      
58 سیده پگاه حسینی   38%                      
59 حدیثه بیگ محمدی   18%                      
60 امید پوردکان   52% 17%         22% 49% 32% 30%   40%
61 مرضیه حق شناس     27% 42%       28%          
62 وفائی محیا     22%               17%    
63 سید محمد حسین ایرانی نژاد     12%                    
64 رستمی     14%                    
65 آزاده شاداب     -1%                    
66 خاطره خرمایی     14% 28%       69% 42% 43% 19%    
67 رها رهبری     -2% 9%       6% 20%        
68 صحرا یعقوبی       22%                  
69 معصومه قربانی       72%         80%        
70 سمرقندی       57%       70% 56%        
71 زهرا سلیمانی       2%       30%   17%      
72 هدیه مداح     23% 32%                 64%
73 علیرضا حاجی نژاد                          
74 نورا جوانمردی                 53% 47% 20%   21%
75 الهه حاتم آبادی فراهانی               35% 33% 36% 46%   25%
76 آیدین نفری                         51%
77 مهناز تاجیک                     56%    
78 رویا پاک راد                         70%
79 زهرا حسینی                         2%
80 مریم جودکی                         37%
81 سمیرا کریم خانی                         49%
میانگین درصد کلاس                   42% 37%   36%