۲۴ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 27

ویدئو بازپخش جلسه اول بیوشیمی آنلاین ارشد  زمستان (کد روز شنبه) دکتر محمدنژاد (شامل یک ویدئو)
ویدئو بازپخش جلسه اول بیوشیمی آنلاین ارشد  زمستان (کد روز شنبه) دکتر محمدنژاد (شامل یک ویدئو)

ویدئو شماره 1