۳ بهمن ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 57

ویدئو بازپخش جلسه دوم استعداد تحصیلی دوره دوم آنلاین دکتری (کد روز پنجشنبه) استاد مدنی/استاد احمدیان (شامل دو ویدئو و یک تخته)
ویدئو بازپخش جلسه دوم استعداد تحصیلی دوره دوم آنلاین دکتری (کد روز پنجشنبه) استاد مدنی/استاد احمدیان (شامل دو ویدئو و یک تخته)

ویدیو شماره 1
ویدیو شماره 2
تخته