۵ بهمن ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 92

چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی دکتری سیاست های غذا و تغذیه هستند
چه رشته هایی مجاز به شرکت در دکتری سیاست‌های غذا و تغذیه هستند؟!!
طبق دفترچه کنکور دکتری 400-99


کارشناسی ارشد در رشته های:
✅ علوم تغذیه
✅ علوم بهداشتی در تغذیه
✅ اقتصاد بهداشت
✅ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
✅ اپیدمیولوژی
✅ آموزش بهداشت
✅ آمار زیستی
✅ علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)
✅ بهداشت ایمنی و مواد غذایی
✅ علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه
✅ مدیریت (با پایه کارشناسی تغذیه)
✅ کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی(با پایه کارشناسی علوم تغذ
یه)
✅ دکتری حرفه ای پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی