۵ بهمن ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 82

چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی دکتری قارچ شناسی پزشکی هستند
چه رشته هایی مجاز به شرکت در دکتری قارچ شناسی پزشکی هستند؟!!
طبق دفترچه کنکور دکتری 400-99


کارشناسی ارشد در رشته های:
✅ کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی
✅ باکتری شناسی پزشکی
✅ انگل شناسی پزشکی
✅ پاتوبیولوژی
✅ میکروبیولوژی پزشکی
✅ دکتری حرفه ای پزشکی، داروسازی
✅ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی، دامپزشکی