۴ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1123

کلاس فوق العاده فیـزیولوژی (ارشـد تابسـتان)
کلاس فوق العاده فیـزیولوژی (ارشـد تابسـتان) دکتـر قاسمـی ، یکـشنبه  5 مهـر ماه  ساعـت 15 الی 20 برگـزار می گـردد.