آیتم های قابل خرید

پکیچ شامل مجموعه جزوات دروس اقتصاد بهداشت؛- اقتصاد سلامت: ضریب 3

- ریاضی- آمار حیاتی: ضریب 3

- سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی: ضریب 2


- اقتصاد کلان: ضریب 2

- اقتصاد خرد: ضریب 2

- زبان: ضریب 2

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه اقتصاد خرد (اقتصاد بهداشت)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه اقتصاد سلامت (اقتصاد بهداشت)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه اقتصاد کلان (اقتصاد بهداشت)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه آمار حیاتی (اقتصاد بهداشت)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه ریاضی (اقتصاد بهداشت)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه اصول و مبانی سازمان و مدیریت (مدیریت خدمات بهداشتی)

  جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه زبان انگلیسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...