تازه های بخش بسته های آموزشی
 
  • نکات داغ:
بخش بسته های آموزشی ضمن تولید جزوات کامل در همه گرایش ها طبق نیاز دانشجو، محصول جدید تحت عنوان "نکات داغ" ویژه داوطلبان وزارت بهداشت و وزارت علوم تولید کرده است.
 
نکات داغ در یک نگاه:
- چکیده و جمع بندی تمامی منابع اعلام شده
- مطابق با سوالات کنکور چند سال اخیر
- پوشش بالا و حجم بسیار کم
- آخرین قدم برای آمادگی در کنکور
 
  • مصور:
بخش بسته های آموزشی ضمن تولید جزوات کامل در همه گرایش ها طبق نیاز دانشجو، محصول جدید تحت عنوان "مصور" ویژه داوطلبان وزارت بهداشت و وزارت علوم تولید کرده است.