دکتر شاهین بلوری

استاد باکتری شناسی پزشکی

 
نام استاد درس مقطع رزومه کتب تالیفی و ترجمه ای علاقه تحقیقاتی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی
شاهین بلوری
 
باکتری شناسی پزشکی
  • رتبه 2 وزارت علوم
  • رتبه 30 وزارت بهداشت میکروب شناسی پزشکی
  • سابقه 3 سال تدریس درس باکتری شناسی مقطع کارشناسی ارشد، دکتری و علوم  پایه پزشکی
  • مدرس کارگاه مقاله نویسی و نرم افزارهای رفرنس گذاری
علاقه تحقیقاتی: مقاومت آنتی بیوتیک و روش های مقابله با آن
Peymani, Amir, et al. "Emergence of CMY-2-and DHA-1-typeAmpC β-lactamases in Entero-bacter cloacae isolated from several hospitals of Qazvin and Tehran, Iran." Iranian Journal of Microbiology 8.3 (2016): 168-174.

عنوان پایان نامه:
فراوانی ژنهای کدکننده متالوبتالاکتاماز در بین ایزومرهای آسینتوباکترهای جدا شده از بیمارستانهای آموزشی شهر قزوین