آیتم های قابل خرید

بسته آموزشی دروس کلیات خدمات بهداشتی درمانی؛- اصول و مبانی سازمان مدیریت: ضریب 3

- سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی: ضریب 3

- کلیات بهداشت: ضریب 2

- مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت: ضریب 2

- زبان: ضریب 3

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه اصول و مبانی سازمان و مدیریت (مدیریت خدمات بهداشتی)

  جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه کلیات بهداشت (مدیریت خدمات بهداشتی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت (مدیریت خدمات بهداشتی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...