آیتم های قابل خرید

پبسته آموزشی رشته میکروب شناسی مواد غذایی؛

- باکتری شناسی: ضریب 3

- تغذیه عمومی: ضریب 1

- بیوشیمی عمومی: ضریب 1

- انگل شناسی (کرم و تک یاخته): ضریب 1

- قارچ شناسی: ضریب 1

- ویروس شناسی: ضریب 1

- زبان: ضریب 3

 

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه باکتری‌شناسی تخصصی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه تغذیه و رژیم درمانی (جلد اول) (5 جلد)

برای این رشته فقط جلد 1 و 2 کافی می باشد.

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه بیوشیمی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه کرم شناسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه تک یاخته شناسی تخصصی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه قارچ شناسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه زبان انگلیسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه ویروس شناسی پزشکی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...