آیتم های قابل خرید

بسته آموزشی رشته مامایی؛- بارداری و زایمان و بیماری های زنان: ضریب 4

- نوزادان و مراقبتهای ویژه مربوطه: ضریب 2

- بهداشت تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده: ضریب 2

- بیماریهای داخلی و جراحی مربوط به مامایی: ضریب 1

- جنین شناسی: ضریب 1

- زبان: ضریب 2

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه بارداری و زایمان

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه بیماری های داخلی و جراحی (مامایی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه جنین شناسی (تخصصی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه زبان انگلیسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...