آیتم های قابل خرید

بسته آموزشی رشته مشاوره در مامایی؛- بارداری و زایمان و بیماری های زنان: ضریب 3

- بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده: ضریب 3

- روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی: ضریب 2

- نوزادان و مراقبت های مربوطه: ضریب 2

- زبان: ضریب 2

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه بارداری و زایمان

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - روانپزشکی در مامایی و اختلالات جنسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه زبان انگلیسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...