آیتم های قابل خرید

پکیج مجموعه جزوات دکتری رشته فیزیولوژی؛

- فیزیولوژی: ضریب 4

- بیوشیمی: ضریب 2

- آناتومی: ضریب 2

- فارماکولوژی: ضریب 2

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه بیوشیمی (غیر)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه آناتومی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...