آیتم های قابل خرید

پکیج مجموعه جزوات دکتری رشته ویروس شناسی پزشکی؛

- ویروس شناسی: ضریب 6

- ایمنی شناسی: ضریب 1

- بیولوژی سلولی و ژنتیک مولکولی: ضریب 1

- اپیدمیولوژی و آمار حیاتی: ضریب 1

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه ایمنی شناسی (غیر)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه ایمنی شناسی (غیر)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه بیوشیمی (غیر)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه سلولی و مولکولی (غیر)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه اپیدمیولوژی بیماری‌ها (دو جلد) (اپیدمیولوژی)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه مقدمات آمار زیستی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه آمار و اپیدمیولوژی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره...