آیتم های قابل خرید

بسته آموزشی مهندسی بهداشت محیط شامل دروس:- کلیات بهداشت محیط: ضریب 2

- انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب: ضریب 2

- آب و فاضلاب (هیدرولیک): ضریب 1

- تصفیه آب: ضریب 1

- تصفیه فاضلاب: ضریب 1

- آلودگی هوا و کنترل آن: ضریب 1

- مواد زائد جامد: ضریب 1

- شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب: ضریب 1

زبان: ضریب 2

قیمت
0 ریال

کل قیمت محصولات موجود در پکیج
0 ریال

تفاوت قیمت
0 ریال

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه کلیات بهداشت محیط (مهندسی بهداشت محیط)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه آب و فاضلاب (هیدرولیک)

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه تصفیه آب

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه تصفیه فاضلاب

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه آلودگی هوا و کنترل آن

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه مواد زائد جامد

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...

0 ریال
نوع آیتم : محصول - درسنامه زبان انگلیسی

جزوات و بسته های آموزشی به صورت آنلاین به فروش نمیرسند،شما میتوانید با شماره زیر...