۷ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2904

برنامه کلاسهای روز جمعه 9مرداد 1394


تصویر برنامه کلاسی روز جمعه 9مرداد


برنامه کلاسی روز جمعه 9مرداد
 
کـلاس استـاد نام درس ساعـت
A اسفــند دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (دکتری) 12-8
301 استـاد کریمـی MCHE/MHLE 12-8
اسفــند C دکتـر احمـد پور درمان شـناسی (دکتـری) 12-8
دبیـرستان رجاء (106) دکتـر خلیـلی ایمنـی (تابستان) 12-8
302 دکتـر اکبـری ژنتیـک( تابستان ) 12-8
اسفــند B دکتـر محمـدزاده تغـذیه(دکتـری) 16-8
دبیـرستان رجاء (106) دکتـر محمـدنژاد بیوشیمـی ( تابستان ) 16-12:30
A اسفــند استـاد شاهـرضا زبان ( تابستان ) 16-12:30
302 دکتـر اکبـری ژنتیک پزشکی، عمومی(دکتری) 16-12:30
301 استاد بابا عباسـی بیوانفـورماتیک (دکتـری) 16-12:30
دبیـرسـتان رجاء(101) دکترسـردار آبادی نانو فنـاوری زیستـی (دکتری) 20_12:30
اسفــند C دکتـر نوروزی فارماکوگنـوزی (دکتـری) 20-12:30
اسفند B استـاد حیـدرنیا زبان (تابستان) 20-16
اسفــند A دکتـر محمـدزاده تغذیه (تابستان ) 20-16
301 دکتـر اکبـری ژنتیک تخصصی(دکتری) 20-16
302 دکتـر اقـدم سلـولی مولکـولی (تابستان ) 20-16
دبیـرستان رجاء (106) دکتـر خلیـلی ایمنـی(دکتـری) 20-16
دبیـرستان رجاء(105) دکتـر عبدالهـی آناتومی لگـن و پرینـه(دکتـری) 20-16