۲۱ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1517

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 24 شهریور 94

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 24 شهریور 94
 
کلاس استاد درس ساعت
302 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( تابستان) 12-9
اسفند B استاد کـریمی MHLE/ MCHE 16-13
اسفند C دکتر اسلامی فوق العاده آمار زیستی 17-14
302 دکتر قاسـمی نکته و تست فیزیولوژی ( دکتری) 20-15
301 دکتر محمـدنژاد بیوشیمـی( تابسـتان) 20-15