۲۱ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2066

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 22 مرداد 1394


تصویر برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 22 مرداد 1394
برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 22 مرداد 1394
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفـند B دکتر محبـوبی شیمی دارویی( دکتری) 12_8
کنسـل دکتر پاک طـینت خصـوصی بیولوژی تولید مثل 12-8
اسفـند A دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( ارشـد ) 12-8
اسفـند C دکتر حمـدی باکتری شناسی( دکتری) 12:30-9
اسفـند B استادکـریمی MCHE / MHLE 16-13
301 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی دکتری (دور ه دوم) 16-12:30
کنسل دکتر جـاویدی فارماسـیوتیکس ( دکتری) 16-12:30
اسفند A دکتر رجب نیا فوق العاده فارماکولوژی(دکتری) 16-12:30
دبیرستان رجاء(105) استا د عسگرخانی بیوشیـمی ( ارشـد ) 16-12:30
302 مهندس یعقوبی زبان ( ارشـد ) 16-12:30
دبیرستان رجا ء(106) استاد شاهرضا زبان (  ارشـد ) 16-12:30
اسفـندC دکتر یـزدانی ویروس شناسی ( دکتری) 17:30-14
دبیرستان رجا ء(103) دکتر اسـلامـی آمار زیسـتی و حیـاتی (دکتری) 18-14
302 استاد رضا زاده باکتـری ( ارشـد ) 20-16
301 دکتر نامجو خون شـناسی (  ارشـد ) 20-16
اسفـند A دکتر محمدزاده تغـذیه ( ارشـد ) 20-16
اسفـندB دکتر رجـب نیا فارماکـولوژی (دکتری) 19:30-16:30
اسفـندC دکتر عبـدالهی بافـت شـناسی غدد (دکتری) 20-17:30