۱۴ دی ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 990

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 14 دی
 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 14 دی
 
کلاس استاد درس ساعت
301 دکتر اقدم سلولی و مولکولی (دکتری)  * 12- 8
302 دکتر خلیلی ایمنی شناسی ( تابستان)  * 12- 8
اسفندA دکتر شاهرضا زبان (پاییز)  * 12- 8
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی (پاییز) * 12- 8
کلاس 1 (منیری جاوید) استاد تیموری # بیماریهای زنان(پاییز)* 10- 8
24 دی ماه* استاد حیدری پرستاری داخلی و جراحی(پاییز) * یک هفته درمیان 16- 8
اسفند B دکتر عبدالهی آناتومی تشریح (پاییز)* 12- 9
6 اسفند * استاد حیدریان زیست جانوری (پاییز)* 12- 9
کلاس 1 (منیری جاوید) استاد تیموری بهداشت تغذیه و تنظیم خانواده (پاییز)* 12- 10
301 دکتر پاک طینت آناتومی لگن و پرینه (دکتری )* 16- 13
302 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی (پاییز) * 16- 12:30
کلاس 3 (منیری جاوید) دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی (پاییز) * 16- 12:30
اسفند A دکتر شاهرضا زبان (تابستان) * 16- 12:30
شروع از24 دی* دکتر محمدنژاد بیوشیمی تخصصی (دکتری) * 16- 12:30
اسفند F دکتر خلیلی  ایمنی شناسی (دکتری) * 16- 12:30
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی هر دو کد جمعه  تابستان * 20- 12:30
اسفند L دکتر عبدالهی جنین شناسی (پاییز) * 15- 13
اسفند C استاد بلوری باکتری شناسی (دکتری)* 20 -16
اسفند M دکترشیرازی جنین شناسی (دکتری) * 20 -16
اسفند F دکتر اکبری ژنتیک پزشکی (سایر رشته ها دکتری)* 20 -16
شروع از بهمن ماه* استاد حیدری پرستاری روان(پاییز)* 20 -16
اسفندA دکتر خلیلی ایمنی شناسی (پاییز)* 20 -16
اسفند B دکتر جاویدی فارماسیوتیکس(دکتری)* 20 -16
24 دی ماه* استاد عسگرخانی # نوزادان و مراقبتها (پاییز)* یک هفته درمیان 20 -16
کلاس 1 (منیری جاوید) استاد عسگرخانی #بیماری های داخلی و جراحی مامایی (پاییز)* یک هفته درمیان 20 -16
کنسل استاد طباطبایی ریاضی عمومی (پاییز) * 19:30 – 16:30ر