۲۲ دی ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 256

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 25 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 25 دی
 
ساعت درس استاد کلاس
13- 9 زبان ( پاییز)* استاد فخر 301
16- 13 آزمون --- اسفند A, B, C
14- 10:30 نورو آناتومی ( دکتری )* دکتر حسینی اسفند F
12:30-16 زبان (زمستان)* استاد شجاع 302
20- 14 فیزیولوژی ( پاییز)* دکتر قاسمی اسفند E
20- 16 بیوشیمی  ( پاییز)* دکتر محمدنژاد 301