۲۵ بهمن ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 246

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 26 بهمن
 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 26 بهمن
 
نام کلاس نام استاد شروع پایان تعداد ساعات زمان
بیوشیمی(تابستان) دکتر محمدنژاد 4 اردیبهشت 1 خرداد 20 ساعت سه شنبه 20-16
بیوشیمی(تابستان) دکتر محمدنژاد 7 اردیبهشت 4 خرداد 20 ساعت جمعه 16- 12:30
بیوشیمی(پاییز) دکتر محمدنژاد 8 اردیبهشت 5 خرداد 20 ساعت شنبه 20-16
بیوشیمی(پاییز) دکتر محمدنژاد 14 اردیبهشت 11 خرداد 20 ساعت جمعه 12-8
بیوشیمی(تابستان و پاییز ) استاد عسگرخانی 6 اردیبهشت 4 خرداد 20 ساعت پنجشنبه 20-16
ایمنی شناسی(تابستان و پاییز) دکتر خلیلی 5 اردیبهشت 6 تیر 30 ساعت چهارشنبه 17-14
ایمنی شناسی(تابستان و پاییز) دکتر خلیلی 7 اردیبهشت 8 تیر 40 ساعت جمعه 12-8
باکتری شناسی دکتر بلوری 6 اردیبهشت 10 خرداد 18 ساعت پنجشنبه 16 – 12:30
سلولی و مولکولی(تابستان)و(پاییز) دکتر بهروزی اقدم 13 اردیبهشت 10 خرداد 16 ساعت پنجشنبه 12-8
سلولی و مولکولی(تابستان)و(پاییز) دکتر بهروزی اقدم 18 اردیبهشت 8 خرداد 16 ساعت سه شنبه 17:30- 13:30
سلولی و مولکولی(تابستان)و(پاییز) دکتر بهروزی اقدم  
 
   24 اردیبهشت
 
 
      7 خرداد
16 ساعت  دوشنبه 17:30 - 13:30
جلسه آخر به صورت 2 جلسه ای برگزار می گردد
شیمی آلی و عمومی(پاییز) دکتر اکبری 4 خرداد 1 تیر 20 ساعت پنجشنبه 12-8
خون شناسی و بانک خون دکتر نامجو 7 اردیبهشت 25 خرداد 32 ساعت پنجشنبه 12-8
فیزیولوژی* دکتر قاسمی        
ژنتيك پایه و پزشکی(تابستان)و(پاییز) دکتر اكبري 17 اریبهشت 24 اردیبهشت 12 ساعت جمعه 12-8
ویروس شناسی(پاییز) دکتر یزدانی 19 اردیبهشت 16 خرداد 20 ساعت چهارشنبه 12-8
بیوفیزیک(پاییز) دکترآذریان 3 اسفند 24 اسفند 16 ساعت پنجشنبه 16- 12:30
مقدمه ای بر نانوتکنولوژی(پاییز) دکتر سردارآبادی 17 فروردین 17 فروردین 6 ساعت جمعه16-10
فیزیک عمومی(پاییز) دکتر اسدی 20 اردیبهشت 20 اردیبهشت 4 ساعت پنجشنبه  16-12:30
فیزیک اتمی وهسته ای(پاییز) دکتر فراهانی 4 اردیبهشت 26 اردیبهشت 12 ساعت چهارشنبه 19-16
سم و دارو شناسی دکتر رحیم زادگان 13 اردیبهشت 13 اردیبهشت 4 ساعت پنجشنبه 12-9
کلیات بهداشت(پاییز) دکتر خسروی 9 اردیبهشت 16 اردیبهشت 4 ساعت یکشنبه 18-16
اصول و مبانی مدیریت(پاییز) دکتر خسروی 9 اردیبهشت 16 اردیبهشت 4 ساعت یکشنبه  20-18
سازمان مدیریت بهداشت ودرمان(پاییز) دکتر خسروی 9 اردیبهشت 16 اردیبهشت 4 ساعت یکشنبه  16-14
اقتصاد بهداشت(پاییز) دکتر خسروی 9 اردیبهشت 16 اردیبهشت 4 ساعت شنبه 19-16
پرستاری داخلی و جراحی استاد حیدری 7 اردیبهشت 28 اردیبهشت 30 ساعت جمعه 16-8
جنین شناسی(پاییز) دکتر عبدالهی 21اردیبهشت 5 خرداد 8 ساعت جمعه 15-12
بافت شناسی(پاییز) دکتر عبدالهی 21اردیبهشت 5 خرداد 8 ساعت دوشنبه 20-17
آناتومی(تشریح)(پاییز) دکتر عبدالهی 21اردیبهشت 12 خرداد 16  ساعت جمعه 12- 8
ریاضی عمومی(پاییز) استاد طباطبایی 14 اردیبهشت 28 اردیبهشت 9 ساعت جمعه 19:30-16:30
زبان(پاییز) مهندس يعقوبي 16 فروردین 20 اردیبهشت 24 ساعت پنجشنبه 16-12:30
زبان دکتر شاهرضا 16 فروردین 31 خرداد 48 ساعت پنجشنبه20-16
زبان دکتر شاهرضا 17فروردین 1 تیر 48 ساعت جمعه 16 – 12:30
زبان(پاییز) استادحیدرنیا 10 اردیبهشت 7 خرداد 24 ساعت (5  جلسه) پنجشنبه 20-16