۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 713

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 28 اردیبهشت
 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 28 اردیبهشت
 
ساعت درس استاد کلاس
12- 8 نکته و تست خون شناسی(پاییز و تابستان) ** دکتر نامجو 301
12- 8 نکته و تست بیوشیمی (پاییز و زمستان)** استاد عسگرخانی اسفند C
12- 8 بیوشیمی – مبحث بیولوژی مولکولی  (دکتری)* دکتر محمدنژاد اسفند B
14- 8  تغذیه و رژیم درمانی(تابستان و پاییز) ** دکتر محمدزاده کنسل
16- 12:30 نکته و تست زبان ( ادغام دو کد تابستان و زمستان) ** دکتر شاهرضا اسفند E
16- 12:30 نکته و تست سلولی و مولکولی(ادغام کد پنجشنبه تابستان، پاییز و زمستان)*** دکتر اقدم کنسل
16- 13 فوق العاده آناتومی لگن و پرینه (دکتری)* دکتر پاک طینت 301
16- 14 نکته و تست تغذیه و رژیم درمانی (تابستان و پاییز) ** دکتر محمدزاده کنسل
20- 16 خون شناسی( دکتری)* دکتر نامجو 301
20- 16 نکته و تست بیوشیمی (پاییزو زمستان)** استاد عسگرخانی اسفند C
20- 16 نکته و تست زبان ( ادغام دو کد پاییز پنج شنبه و جمعه و زمستان) ** دکتر شاهرضا اسفند E
20 - 16 نکته و تست زبان (پاییز) * مهندس یعقوبی اسفند B