۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 147

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 24 بهمن 98
 
  گروه آموزشی دکتر خلیلی
پنجشنبه 98/11/24
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
8-12 شیمی آلی و عمومی ارشد پاییز دکتر اکبری 301 برگزار - -
8-12 تغذیه و رژیم درمانی ارشد پاییز استاد جلالی 302 برگزار - -
8-12 سلولی و مولکولی ارشد تابستان دکتر اقدم - کنسل - -
8-12  بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد 401 برگزار - دارد
8-12 فیزیولوژی ارشد تابستان انقلاب دکتر عبدی 402 برگزار - -
8-12 بافت شناسی دکتری دکتر مرادی 403 برگزار - -
9:30-12 شروع وب کنفرانس استعداد تحصیلی استاد مدنی ¹ برگزار - -
 12:30-16 بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمدنژاد 301  برگزار - -
12:30-16 خون شناسی ارشد پاییز و دکتری دکتر نامجو 302 برگزار دارد -
12:30-16 زبان  ارشد تابستان دکتر شاهرضا - کنسل - -
12:30-16 فوق العاده زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 501 برگزار - -
12:30-16 بیوشیمی ارشد پاییز دکتر رضویان 403 برگزار - -
 12:30-16 زبان ارشد پاییز استاد حیدرنیا - کنسل - -
 12:30-16 وب کنفرانس  شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری ¹ برگزار - -
12:30-17 سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم - کنسل - -
13-16 باکتری شناسی ارشد تابستان دکتر بلوری - 15 اسفند - -
16-20         ژنتیک پایه و پزشکی ارشد زمستان استاد مجرد 301 برگزار - -
20- 16 خون شناسی ارشد تابستان دکتر نامجو 302 برگزار - -
20- 16 زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 501 برگزار - دارد
20- 16 بیوشیمی ارشد تابستان دکتر رضویان 403 برگزار - -
20- 16 زبان  ارشد تابستان استاد حیدرنیا - کنسل - -
20- 16 باکتری ارشد پاییز دکتر بلوری - 15 اسفند - -