معرفی آزمون
اهداف آزمون


رشته هایی که در آنها آزمون برگزار میشود:

 

مجموعه رشته هایی که در آنها آزمون برگزار میشود

رشته های آزمون مقطع رشته های آزمون مقطع
ایمنی شناسی کارشناسی ارشد- دکتری بهداشت ایمنی ومواد غذایی کارشناسی ارشد
انگل شناسی کارشناسی ارشد- دکتری پرستاری (کلیه گرایشها) کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد- دکتری تکنولوژی گردش خون کارشناسی ارشد
بیوشیمی کارشناسی ارشد- دکتری حشره شناسی کارشناسی ارشد
باکتری شناسی کارشناسی ارشد- دکتری روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
بیولوژی تولیدمثل دکتری رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی کارشناسی ارشد
پزشکی مولکولی دکتری سم شناسی کارشناسی ارشد
تغذیه کارشناسی ارشد- دکتری سلامت ورسانه (درس اپید وآمار) کارشناسی ارشد
توکسین های میکروبی دکتری شیمی دارویی کارشناسی ارشد
داروشناسی دکتری علوم تغذیه در بحران کارشناسی ارشد
ژنتیک کارشناسی ارشد- دکتری علوم داروهای پرتوزا کارشناسی ارشد
سیاست گذاری غذا و تغذیه دکتری علوم وصنایع غذایی
(گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)
کارشناسی ارشد
فیزیولوژی پزشکی کارشناسی ارشد- دکتری فیزیوتراپی ورزشی کارشناسی ارشد
قارچ شناسی کارشناسی ارشد- دکتری فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد
نانوتکنولوژی کارشناسی ارشد- دکتری کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی کارشناسی ارشد
هماتولوژی کارشناسی ارشد - دکتری مامایی کارشناسی ارشد
مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد- دکتری مشاوره درمامایی کارشناسی ارشد
ویروس شناسی کارشناسی ارشد- دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی ارشد
توکسین های میکروبی دکتری اپیدمیولوژی کارشناسی ارشد
مهندسی بافت دکتری آناتومی کارشناسی ارشد
آناتومی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کارشناسی ارشد
فارماکولوژی دکتری مدیریت سلامت و ایمنی محیط زیست کارشناسی ارشد
آموزش بهداشت کارشناسی ارشد میکروب شناسی موادغذایی کارشناسی ارشد
آمار زیستی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد کارشناسی ارشد
ارگونومی کارشناسی ارشد MBA (مدیریت دارو) کارشناسی ارشد
انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد HSE (مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست) کارشناسی ارشد
ارزیابی فناوری سلامت HTA کارشناسی ارشد MRI کارشناسی ارشد
اقتصاد بهداشت کارشناسی ارشد بینایی سنجی کارشناسی ارشد
اتاق عمل کارشناسی ارشد زیست جانوری کارشناسی ارشد
وزارت علوم  (کارشناسی ارشد–دکتری MHLE وزارت بهداشت
مزایای آزمون
نحوه ثبت نام در آزمون
زمانبندی و جزئیات آزمونها
امکانات آزمون
مقاطع آزمون
اهدای جوایز به آزمونیها
نمونه کارنامه آزمون
نمونه برنامه آزمون
رشته های آزمون
بولتن های آزمون
خرید بولتن
اخبار بخش آزمون
پورتال آزمون