تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۵۴:۱۰

پاسخنامه زبان صبح جمعه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۵۲:۵۵

پاسخنامه زبان صبح پنجشنبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۵۱:۴۱

پاسخنامه زبان عصر جمعه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۴۹:۳۶

پاسخنامه زبان عصر پنجشنبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۴۷:۲۶

پاسخنامه ویروس شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۴۵:۵۶

پاسخنامه تکنولوژی تصویربرداری کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۴۴:۱۰

پاسخنامه تکنولوژی گردش خون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی گردش خون

تعداد سوالات: 160
پرستاری و بیماری های داخلی و جراحی: 60 سوال
بیوشیمی: 15 سوال
فیزیک پزشکی: 15 سوال
فیزیولوژی: 15 سوال
فارماکولوژی: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۴۲:۳۵

پاسخنامه تاریخ علوم پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۴۰:۴۹

پاسخنامه شنوایی شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۳۸:۴۹

پاسخنامه سم شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سم شناسی

تعداد سوالات: 160
بیوشیمی عمومی: 30 سوال
شیمی عمومی: 30 سوال
زیست شناسی عمومی: 30 سوال
سم شناسی: 30 سوال
زبان: 40 سال

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۱۶:۵۴

پاسخنامه سالمندان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۱۵:۳۴

پاسخنامه سلامت و رسانه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۱۳:۵۴

پاسخنامه سلامت سالمندی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۱۲:۳۲

پاسخنامه رفاه اجتماعی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۰۹:۰۹

کلید روانشناسی بالینی دفترچه ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (الف)

تعداد سوالات: 160
آسیب شناسی روانی: 35 سوال
نظریه های روان درمانی: 20 سوال
ارزیابی روانشناختی: 10 سوال
روانشناسی عمومی و رشد: 15 سوال
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: 10 سوال
روانشناسی بالینی: 15 سوال
آمار و روش تحقیق: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۰۷:۴۵

کلید روانشناسی بالینی دفترچه الف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (الف)

تعداد سوالات: 160
آسیب شناسی روانی: 35 سوال
نظریه های روان درمانی: 20 سوال
ارزیابی روانشناختی: 10 سوال
روانشناسی عمومی و رشد: 15 سوال
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: 10 سوال
روانشناسی بالینی: 15 سوال
آمار و روش تحقیق: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۷:۰۳:۲۵

پاسخنامه رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۷:۰۱:۵۲

پاسخنامه فیزیولوژی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰:۴۴

پاسخنامه فیزیوتراپی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۶:۵۸:۲۵

پاسخنامه فیزیوتراپی ورزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۵۴:۱۰

پاسخنامه زبان صبح جمعه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۵۲:۵۵

پاسخنامه زبان صبح پنجشنبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۵۱:۴۱

پاسخنامه زبان عصر جمعه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۴۹:۳۶

پاسخنامه زبان عصر پنجشنبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۴۷:۲۶

پاسخنامه ویروس شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۴۵:۵۶

پاسخنامه تکنولوژی تصویربرداری کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۴۴:۱۰

پاسخنامه تکنولوژی گردش خون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی گردش خون

تعداد سوالات: 160
پرستاری و بیماری های داخلی و جراحی: 60 سوال
بیوشیمی: 15 سوال
فیزیک پزشکی: 15 سوال
فیزیولوژی: 15 سوال
فارماکولوژی: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۴۲:۳۵

پاسخنامه تاریخ علوم پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۴۰:۴۹

پاسخنامه شنوایی شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۳۸:۴۹

پاسخنامه سم شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سم شناسی

تعداد سوالات: 160
بیوشیمی عمومی: 30 سوال
شیمی عمومی: 30 سوال
زیست شناسی عمومی: 30 سوال
سم شناسی: 30 سوال
زبان: 40 سال

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۱۶:۵۴

پاسخنامه سالمندان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۱۵:۳۴

پاسخنامه سلامت و رسانه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۱۳:۵۴

پاسخنامه سلامت سالمندی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۱۲:۳۲

پاسخنامه رفاه اجتماعی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۰۹:۰۹

کلید روانشناسی بالینی دفترچه ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (الف)

تعداد سوالات: 160
آسیب شناسی روانی: 35 سوال
نظریه های روان درمانی: 20 سوال
ارزیابی روانشناختی: 10 سوال
روانشناسی عمومی و رشد: 15 سوال
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: 10 سوال
روانشناسی بالینی: 15 سوال
آمار و روش تحقیق: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۸:۰۷:۴۵

کلید روانشناسی بالینی دفترچه الف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (الف)

تعداد سوالات: 160
آسیب شناسی روانی: 35 سوال
نظریه های روان درمانی: 20 سوال
ارزیابی روانشناختی: 10 سوال
روانشناسی عمومی و رشد: 15 سوال
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: 10 سوال
روانشناسی بالینی: 15 سوال
آمار و روش تحقیق: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۷:۰۳:۲۵

پاسخنامه رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۷:۰۱:۵۲

پاسخنامه فیزیولوژی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰:۴۴

پاسخنامه فیزیوتراپی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92

تاریخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۶:۵۸:۲۵

پاسخنامه فیزیوتراپی ورزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 92