تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۴۶:۰۷

پاسخ سوالات مجموعه علوم آزمایشگاهی 3- ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۴۴:۵۶

پاسخ سوالات مجموعه علوم آزمایشگاهی 2-ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۴۳:۴۸

پاسخ سوالات مجموعه علوم آزمایشگاهی 1-ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۴۲:۲۸

پاسخ سوالات میکروب شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۳۸:۲۶

پاسخ سوالات شیمی دارویی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۳۷:۱۵

پاسخ سوالات فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۳۶:۰۱

پاسخ سوالات علوم تغذیه ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۳۴:۵۴

پاسخ سوالات علوم تغذیه الف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۳۳:۴۵

پاسخ سوالات اتاق عمل کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۳۲:۳۰

پاسخ سوالات علوم تشریحی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۳۱:۲۲

پاسخ سوالات تکنولوژی گردش خون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

کلید سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی گردش خون

تعداد سوالات: 160
پرستاری و بیماری های داخلی و جراحی: 60 سوال
بیوشیمی: 15 سوال
فیزیک پزشکی: 15 سوال
فیزیولوژی: 15 سوال
فارماکولوژی: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۹:۵۹

پاسخ سوالات نانوفناوری پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۸:۱۵

پاسخ سوالات بهداشت حرفه ای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۶:۳۵

پاسخ سوالات فیزیولوژی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۵:۲۳

پاسخ سوالات مجموعه علوم آزمایشگاهی 3- الف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۳:۵۹

پاسخ سوالات مجموعه علوم آزمایشگاهی 2- الف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۲:۵۱

پاسخ سوالات مجموعه علوم آزمایشگاهی 1- الف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۱:۴۰

پاسخ سوالات پرستاری گروه ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۰:۴۲

پاسخ سوالات سم شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

کلید آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سم شناسی

تعداد سوالات: 160
بیوشیمی عمومی: 30 سوال
شیمی عمومی: 30 سوال
زیست شناسی عمومی: 30 سوال
سم شناسی: 30 سوال
زبان: 40 سال

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۱۹:۰۸

پاسخ سوالات زبان کلیه رشته ها عصر چهارشنبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۴۶:۰۷

پاسخ سوالات مجموعه علوم آزمایشگاهی 3- ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۴۴:۵۶

پاسخ سوالات مجموعه علوم آزمایشگاهی 2-ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۴۳:۴۸

پاسخ سوالات مجموعه علوم آزمایشگاهی 1-ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۴۲:۲۸

پاسخ سوالات میکروب شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۳۸:۲۶

پاسخ سوالات شیمی دارویی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۳۷:۱۵

پاسخ سوالات فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۳۶:۰۱

پاسخ سوالات علوم تغذیه ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۳۴:۵۴

پاسخ سوالات علوم تغذیه الف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۳۳:۴۵

پاسخ سوالات اتاق عمل کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۳۲:۳۰

پاسخ سوالات علوم تشریحی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۳۱:۲۲

پاسخ سوالات تکنولوژی گردش خون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

کلید سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی گردش خون

تعداد سوالات: 160
پرستاری و بیماری های داخلی و جراحی: 60 سوال
بیوشیمی: 15 سوال
فیزیک پزشکی: 15 سوال
فیزیولوژی: 15 سوال
فارماکولوژی: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۹:۵۹

پاسخ سوالات نانوفناوری پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۸:۱۵

پاسخ سوالات بهداشت حرفه ای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۶:۳۵

پاسخ سوالات فیزیولوژی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۵:۲۳

پاسخ سوالات مجموعه علوم آزمایشگاهی 3- الف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۳:۵۹

پاسخ سوالات مجموعه علوم آزمایشگاهی 2- الف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۲:۵۱

پاسخ سوالات مجموعه علوم آزمایشگاهی 1- الف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۱:۴۰

پاسخ سوالات پرستاری گروه ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۰:۴۲

پاسخ سوالات سم شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

کلید آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سم شناسی

تعداد سوالات: 160
بیوشیمی عمومی: 30 سوال
شیمی عمومی: 30 سوال
زیست شناسی عمومی: 30 سوال
سم شناسی: 30 سوال
زبان: 40 سال

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۱۹:۰۸

پاسخ سوالات زبان کلیه رشته ها عصر چهارشنبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94